Kuinka maksimoida ehdokkaiden kanssa vietetty aika?

Työhaastattelu on hakijan ja haastattelijan välinen kohtaaminen, jonka tarkoituksena on arvioida, onko hakija sopiva tehtävään. Työhaastattelussa sekä haastateltavan että haastattelijan kyky kommunikoida keskenään on ensiarvoisen tärkeää. Työnhakija, jolla on kyky välittää ajatuksiaan ja ideoitaan tehokkaasti, on todennäköisesti etulyöntiasemassa haastatteluprosessissa. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää arvioida hakijan viestintätaitoja ennen kuin siirrytään palkkaamiseen. Yksi tapa arvioida näitä taitoja on käyttäytymisvastausten avulla. Käyttäytymisvastaukset ovat vastauksia, joita hakija antaa työnantajaa ja/tai työtarjousta koskevien aiempien tietojen perusteella. Tällaisia vastauksia pidetään käyttäytymisvastauksina silloin, kun ne kuvastavat tarkasti hakijan ajatusprosessia.

Useimmat työhaastattelukysymykset on suunniteltu mittaamaan hakijan soveltuvuutta tehtävään. Hakijan soveltuvuuden mittaamisen lisäksi työhaastattelukysymykset mittaavat myös viestintä- ja ihmissuhdetaitoja. Tyypillisesti useimmat työhaastattelu- ja rekrytointikierrokset sisältävät luettelon vakiokysymyksistä. On kuitenkin tapauksia, joissa nämä kysymykset eivät ole järkeviä tai joissa niitä voidaan muuttaa, jotta voidaan paremmin arvioida hakijan soveltuvuutta tehtävään.

Työhaastatteluja tehtäessä haastattelijan olisi myös pyydettävä hakijaa kertomaan tarkemmin työkokemukseen, koulutustaustaan ja saavutuksiin liittyvistä epätavallisista seikoista. Samoin hakijan tulisi kertoa, miten nämä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tekemiinsä päätöksiin. Tämäntyyppiset kysymykset ja niihin annetut vastaukset kuvaavat hakijaa. Tämä auttaa sinua ymmärtämään hakijan vahvuudet ja heikkoudet ja auttaa sinua päättelemään, sopiiko hän yrityksellesi.